மார்கழித் திங்கள் - Markazhi ThingaL- Thiruppavai - Pasuram 1


1. மார்கழித் திங்கள்


மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்; 
         நீராடப் போதுவீர்! போதுமினோ, நேரிழையீர்! 
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்! 
            கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்,

ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம், 
             கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல்முகத்தான்
நாரா யணனே, நமக்கே பறைதருவான், 
       பாரோர் புகழப் படிந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

Param
Markazi Thingal - Paramapadham
In this First Pasuram Andal Invokes Sriman Narayanan who is in Paramapadham or Vaikundam , when she says ' NarayaNane Namakke paRai Tharuvan)
In this First Pasuram Andal Invokes Sriman Narayanan who is in Paramapadham or Vaikundam , when she says ' NarayaNane Namakke paRai Tharuvan)

Pramapadham :

This Divyadesam is said to be the place where all the Aathmas finally get the Mukthi. To this divyadesam also, we cant enter along with our body, but only our Aathmas can enter. This divyadesam doesnt exists in Earth. Paramapadham means all the Jeeva Athmas that attain and mingle along with Paramathma and their by attaining Mukthi (Salvation).
 

Explaination on Pramapadham :
 
 This Pramapadham divyadesam is also called as Vaikundam, Thirunadu, Perumilam, Vinnagam, Naranan Ulagu etc. After crossing the good and evil, one can attain this Divyadesa perumal. (ie) Our Jeevathmas will be surrounded by lots of good and as well as evil (or) sinful aspects. By crossing these, we can attain the Pramathma only if we perform lots of good aspects in our life.
 

In Paramapadham, all the times are the same, there is no morning, evening and night and if one attains Paramapadham, he will not feel hungry (or) rather than to sleep.
 


Our human body is made up of Panja Bhoothams, (ie) 5 different particles we can say. After death, our Aathma escapes out from the body made of Panjabhoothams to attain Mukthi. This Aathma tht comes out from the body is referred to as "Nith Soorigal". They could not be destroyed by any earthquakes, typhoons (or) Pralayam.
 

Emperumaan is found along with Lakshmi piratti beside him and Bhoomi piratti is bearing all the Aathmas, which finally merges into the divine foot of Sriman Narayanan and Neela devi, who gives all her help towards the perumal is also found.
 

Periya pirattiyaar is the hamsam of Thiruvarul of the Emperumaan. Bhoomi piratti is the hamsam of Enjoy and help.
 

So, the perumal along with Periyapiratti, Bhoomipiratti and Neeladevipiratti is found in this Paramapadha divyadesams.
 


Let us also study Vishnu Sahasranama and His Namas Refererred in Thiruppavai Pasurams:

Narayanah (VS 245)
The ultimate goal of all beings 
It is His Unique name. Upanishads proclaim His greatness and super lordship.
The jiva, a human being is called nara because na riyate,he never dies. If the jiva knows himself as the limitless unborn atma then he is timeless. If he does not know , then he continues in some form or other until he knows. And so, he never perishes. That which is the ayana, the ultimate end of every nara is Narayana. Lord Narayana is the ultimate end of every jiva because He is you. You are Narayana, the nara is Narayana.
Nara means the atma. Those that are born of, that is, the products of nara , such as akasa, vayu, and so on, are called nara. Narani ayate – in the form of their cause, the Lord pervades all of them. Therefore, they are His ayana, abode as it were.. Hence He is called Narayana.
Sankara Quotes here a few verses from sruti, smriti, purana and Mahabharatha toshow that the subtle elements are referred to nara and Lord is their ayana.
As all naras, jivas, merge into Lord during pralaya, He is Naranam ayanam, their abode and Hence Narayana. The Name Narayana is considered very sacred as it is Ashtakshara manthra.
In This pasuram : நாராயணனே

Lohitakshah (VS 58):


He is Lohitaksha because His eyes are Lohita, Reddish in colour.  The Lord is manifest as our Solar system also and hence rising sun which is red in colour , as is His eyes. ( Saksho Surya ajayathah ). Upanishads say,”may the Loed as the red eyed sun protect me.”
His eyes are red like a blossomed lotus flower, in a natural way.The sense of rejoicing from an activity blossoms out in an enhanced tinge and flowering. Thus He aquires the name Lohitaksha.
In This pasuram : செங்கண் கதிர்

Bhanu: (VS284)
The One who shines.
He is the lender of dazzling radiance of the sun too. The sun has obtained a small fraction of the Lords effulgence. The real sun is therefore, the Lord. “the sun shines by borrowing from the Lord (veda)
The Lord- bhati , shines, and is hence Bhanu. Bhanu the sun lights up all objects but it is lighted by eyes. Without the eyes the sun cannot be seen.The eyes are lighted up by the mind and the mind is by atma. The atma is not lighted up by anything but Svayam bhati, is self shining and also self-revealing. The Lord as the atma, is Bhanu.
In This pasuram :  கதிர்


Chandramsuh (VS 281)
The One in the form of the rays of Moon.


Bhagavan is like the Chandramsuh, the ray of the moon, which is cooling to those, whose minds are scorched by the taapa, heat of samsara.
He functions like the cool moonlightto bestow relief from heat- to those who meditate on Him.
In This pasuram : மதியம்


Simhah (VS 200 , 488)
  The Destroyer of our papas. He removes, destroys all the papas of beings, who merely remembering Him sincerely.
The one who is like a Lion. Because of His valour like the lion, The Lord is Simha.
The Lord as Narasimha. (His avathara)

In This pasuram : சிங்கம்Parjanya: (VS 810)

The One who Blesses like cloud.
Parjanya is the rain bearing cloud . In the form of these clouds, He blesses the earth with rains and cools the earth and hence Parjanya. He is parjanya as He rains on us the various desirable karmaphalas , which are of the nature of sukha and fulfils the desires of people.
The rain brings down the heat so too Lord brings down the taapaas, the heat of our three fold afflictions, Aadyathmika, Aadhidaivika and, Aadhibautika. By granting true Jnanam about His own self, He behaves like a Cloud removing all thee kinds of Sultriness and sufferings.
In This pasuram : கார் 

(To Be Contd)

4 comments

Popular posts from this blog

Chinmaya Tapovan Ashram - Sidhabari - Himalayas

Srimushnam Bhoo Varaha swamy

ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் Thiruppavai - Pasuram 3 - Oongi UlakaLaNtha Uththaman.